Giấy chứng nhận đăng ký giáo dục nghề nghiệp số 06.2024

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI CHỨNG NHẬN:

1. Tên cơ sở: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ DU LỊCH QUANG MINH

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Quang Minh Vocational, Technical and Tourism Collge.
Thuộc : Công ty Cổ phần Vạn Xuân.
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 8, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (042) 36472478.
Website: www.qmc.edu.vn Email: infor@qmc.edu.vn.
Địa chỉ phân hiệu, địa điểm đào tạo khác: không

Quyết định thành lập: số 1908/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 về việc cho phép thành lập Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Quang Minh của ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Tại trụ sở chính: Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và nghiệp vụ Du lịch Quang Mình (Tồ 8, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội)

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 50/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 19/7/2017; Giấy chứng nhận đăng ký bố sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 50a/2017/GCNDKBS-SLDTBXH ngày 10/5/2023 do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội cấp./

Chi tiết tại đây: Giấy chứng nhận số 06 – Đăng ký GDNN 2024